Stworzyliśmy nowy model
aplikacji technicznych
"use and pay"
Profesjonalne kalkulatory dla inżynierów
POMIARY RUCHU DROGOWEGO
To aplikacja umożliwiająca bezpośredni pomiar ruchu na skrzyżowaniu czy w przekroju drogi. Na tej podstawie można od razu (w czasie rzeczywistym śledzić wyniki pomiaru ruchu w formie graficznej. Możliwe jest wygenerowanie wyników pomiaru ruchu oraz wykonanie analizy ruchu.
INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO
Inżynieria ruchu jest szeroko pojętą dziedziną branży drogowej. Inżynieria ruchu to przede wszystkim organizacja ruchu. Jednakże aplikacja która została stworzona ma za zadanie wyznaczanie parametrów które określają przepustowość dróg oraz skrzyżowań.

Sygnalizacja świetlna dla ruchu wahadłowowego
W tej aplikacji można określić warunki ruchu panujące na odcinku zwężenia jezdni w wyniku postępujacych robót budowlanych.
Sygnalizacja dla ruchu wahadłowego jest to sygnalizacja zlokalizowana na zwężonym odcinku drogi, na którym nie jest możliwy jednoczesny ruch pojazdów w obu kierunkach.

Sygnalizacja tymczasowa jest to sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem w danym miejscu tylko przez ustalony czas w związku z przejściowymi zmianami w rozkładzie wielkości lub przebiegu strumieni ruchu.
Stosowanie sygnalizacji dla ruchu wahadłowego jest konieczne na zwężonych odcinkach dróg, na których niemożliwy jest jednoczesny przejazd pojazdów w obu kierunkach, a ponadto zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • długość zwężonego odcinka drogi jest większa niż 50 m przy natężeniu ruchu równym co najmniej 500 pojazdów na godzinę w każdym kierunku,
 • występuje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu z innych powodów (np. pochylenia podłużne),
 • niezastosowanie sygnalizacji uniemożliwi przejazd pojazdom zobowiązanym do udzielenia pierwszeństwa.
Program wyznacza optymalny program sygnalizacji świetlnej określając jako kryteria wyboru - minimalizację strat czasu lub minimalizację długości kolejek pojazdów oczekujących na przejazd.

Ma to istotne znaczenie przy wykonywaniu robót w strefie skrzyżowań - i określeniu czy kolejka pojazdów będzie "wchodzić" w strefę skrzyżowania.
Sygnalizacja na przejściach i przejazdach rowerowych
Z uwagi, że wykonywanie przejść i przejazdów dla rowerów w miastach pomiędzy skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną niezbędne jest ustalenie parametrów sygnalziacji świetlej. W tym celu wyznaczane są na podstawie danych geometrycznych oraz danych ruchowych podstawowe warunki ruchowe panujące na drodze.
Przepustowość skrzyżowania typu rondo
Na podstawie danych ruchowych określa się podstawowe warunki ruchowe na skrzyżowaniu wyznaczając:
 • poziomy swobody ruchu na wlotach,
 • straty czasu,
 • kolejkę pojazdów,
 • przepustowość wlotów i całego skrzyżowania.
Przepustowość skrzyżowania skanalizowanego bez sygnalizacji świetlnej
 • poziomy swobody ruchu na wlocie podporządkowanym,
 • straty czasu,
 • kolejkę pojazdów,
 • przepustowość wlotu podporządkowanego.
ODWODNIENIE DRÓG
To najbardziej rozbudowany moduł do projektowania odwodnienia dróg. W nim wyznaczysz:
 • charakterystykę cieku (wg par 23 pkt 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - przykład 1,
 • zanieczyszczenie wód z drogi - przykład 1,
 • natężenie deszczu wg Błaszczyka - przykład 1, przykład 2
 • Przepływy,
 • Zwymiarujesz mapełnienie urządzeń wodnych, W tym module możesz przy pomocy aplikacji na CAD zaprojektować dowolny przekój który będziesz modelował i wyznaczał przepływy przez niego.
 • urządzenia chłonne,
  • studnie chłonne z rozsączaniem dnem,przykład 1
  • studnie chłonne z rozsączaniem bocznym, przykład 1
  • wyznaczanie powierzchni łożyska studni chłonnej, przykład 1
  • rowy chłonne,
 • wydatek drenu przykład 1.
Wszystkie moduły pozwalają na generowanie wyników do pliku PDF.
MECHANIKA PRZEWODÓW NAPOWIETRZNYCH
To aplikacja która wyznacza zwisy linii napowietrznych przy zadanych warunkach pogodowych. Przy jej pomocy mozna określić naprężenia w przewodach oraz wyznaczyć odległość przewodów od przeszkód terenowych. Okreslając podstawowe parametry:
 • podpór
  • rzędne posadowienia,
  • wysokość zawieszenia przewodów,
 • przewodów,
  • przekroju,
  • temperatury,
Wyznaczymy naprężenia oraz odległość przewodu od przeszkody terenowej.
PROJEKTOWANIE RECEPT DLA MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH
To unikatowa aplikacja, która pozwala na zaprojektowanie recepty na mieszankę mineralno - asfaltową. Przy jej użyciu możemy dla dowolnego zestawu krzywych granicznych okreslić skład materiałowy. Na tej podstawie tworzona jest recepta laboratoryjna, która może być przeniesiona na zadania realizowane przez WYkonawcę. Zastosowana technologia pozwala na kontrolę wytówrni mas bitumicznych (WMB) i kontrolować ilości masy na poszczeólne budowy.